Niniejszym podajemy do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, z dniem 26 sierpnia 2021 roku zostało otwarte postępowanie likwidacyjne Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej, ul. Rzeczna 11D, 34 - 600 Limanowa, KRS 0000385855. Na likwidatora Stowarzyszenia wyznaczono Dorotę Janczy - Stożek. Likwidator informuje, że zgodnie z posiadaną wiedzą, Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań finansowych. Ewentualne roszczenia i uwagi wobec Stowarzyszenia prosimy składać pisemnie na adres: ul. Rzeczna 11D, 34-600 Limanowa

lub na adres e - mail: djstozek@gmail.com,
w terminie do 14 grudnia 2021r

Regionalne stowarzyszenie przedsiębiorców
"Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców" z siedzibą w Limanowej zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy w dniu 10 maja 2011r. pod numerem KRS 0000385855. Stowarzyszenie jest kontynuatorem działań podejmowanych wcześniej przez Powiatową Radę Przedsiębiorczości. Jednak nowa forma organizacyjna pozwala rozszerzyć działalność oraz przyjąć członków spoza regionu limanowskiego.
RSP Limanowa
Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców
ul. Rzeczna 11 d
34-600 Limanowa
tel. +48 18 33 01 617