Statut „Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców” z siedzibą w Limanowej(Załącznik do uchwały  Nr 2 podjętej na zebraniu założycieli Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców odbytym w dniu 7 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Regionalnego  Stowarzyszenia Przedsiębiorców, wyznaczenia jego tymczasowej siedziby oraz przyjęcia statutu).


ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Nazwa i podstawa prawna działalności
§ 1
 1. Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców – zwanej dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieograniczonej liczby osób fizycznych w wieku od 18 lat i prawnych.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do tego Rejestru.
Siedziba
§ 2

Siedzibą stowarzyszenia jest  miasto Limanowa.

Obszar działania
§ 3
 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność w szczególności na terenie województwa małopolskiego może również prowadzić działalność na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.
 3.  
Pieczęcie
§ 4
Stowarzyszenie używa pieczęci nagłówkowej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Czas trwania
§ 5
Stowarzyszenie utworzone zostaje na czas nieograniczony.

Cel działalności
§ 6
 1. Celem funkcjonowania stowarzyszenia jest:
  1. Wymiana doświadczeń i informacji między przedsiębiorcami,
  2. Formułowanie oczekiwań wobec samorządów,
  3. Tworzenie przyjaznego klimatu na linii samorząd – przedsiębiorca,
  4. Konsultacja decyzji mających istotny wpływ na sytuację regionu i kraju,
  5. Współpraca z instytucjami z otoczenia biznesu,
  6. Wypracowanie wspólnych stanowisk w istotnych dla przedsiębiorczości kwestiach,
  7. Integracja przedsiębiorców,
  8. Promocja postaw przedsiębiorczości,
  9. Promowanie regionu,
  10. Budowanie aktywności społecznej wśród młodzieży,
  11. Współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, samorządami lokalnymi, organizacjami międzynarodowymi,
  12. Lobbing na rzecz inwestycji istotnych dla rozwoju regionu,
  13. Lobbing na rzecz właściwego ustawodawstwa.
 2. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 3. Członkostwo w stowarzyszeniu nie wyklucza możliwości odpłatnej pracy na rzecz stowarzyszenia.
§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Szkolenie specjalistów różnych dziedzin, dzięki którym będzie można realizować i osiągać cele Stowarzyszenia.
 2. Organizowanie seminariów, szkoleń, warsztatów i konferencji informacyjnych.
 3. Współpracę międzynarodową.
 4. Działalność wydawniczą, w tym wydawanie gazety, ulotek informacyjnych , plakatów i broszur.
 5. Promowanie postaw przedsiębiorczości poprzez organizowanie konkursów oraz uroczystej gali przedsiębiorczości.
 6. Realizację zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

ROZDZIAŁ II


CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Nabywanie członkostwa
§ 8
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.
§ 10
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i akceptują statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia  na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata.
 3. Decyzja Zarządu o przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata w poczet członków winna by podjęta w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji.
 4. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia winno być przesłane listem poleconym z pouczeniem o możliwości i terminie wniesienia odwołania.
 5. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie przyjęcia. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 6. Od decyzji Walnego Zgromadzenia Członków odwołanie nie przysługuje.
 7. Członek zwyczajny zobowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
§ 11
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Forma i rodzaj wspierania Stowarzyszenia przez członków wspierających są ustalane z Zarządem Stowarzyszenia.
 3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
§ 12

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub firma, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

§ 13
Nadanie godności honorowego członka Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.


Prawa i obowiązki członka

§ 14
Członek zwyczajny ma prawo:
 1. wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia,
 2. zgłaszania opinii, wniosków i propozycji do organów Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących jego działalności i funkcjonowania,
 3. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
 4. uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków z prawem jednego głosu,
 5. korzystania z pomocy i poparcia Stowarzyszenia w działaniach zgodnych z jego celami.

§ 15
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez organy Stowarzyszenia,
 2. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich,
 5. udzielania pomocy organom Stowarzyszenia w realizacji ich statutowych zadań,
 6. powstrzymywania się od wszelkich działań sprzecznych z celem funkcjonowania Stowarzyszenia i jego dobrym imieniem.

§ 16
 1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w § 14 z wyjątkiem pkt 1 i pkt 4 tego paragrafu oraz może uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem doradczym.
 2. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia.

Przyczyny utraty członkostwa

§ 17
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, z chwilą złożenia oświadczenia o wystąpieniu w siedzibie stowarzyszenia,
  2. śmierć członka, ze skutkiem na dzień śmierci,
  3. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, z chwilą utraty osobowości prawnej,
  4. skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z listy członków z powodu zalegania z opłaceniem składek członkowskich przez okres powyżej 2 lat,
  5. wykluczenia z powodu nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia oraz podejmowania działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu i tego podać przyczynę.
 3. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia, o której mowa w ust. 2 zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
 4. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 5. Od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków odwołanie nie przysługuje.

Składki

§ 18
 1. Wysokość rocznej  składki ustalana jest przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Wpłata składki dokonywana jest jednorazowo z chwilą składania deklaracji członkowskiej, a w latach następnych nie później niż do końca I kw.
 3. Składka nie podlega zwrotowi z wyjątkiem przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków.
 4. Osoba fizyczna wstępująca do Stowarzyszenia w ciągu roku kalendarzowego wpłaca całą kwotę rocznej składki.
 5. Wpłata składki członkowskiej dokonywana jest w ujęciu rocznym.
§ 19
 1. Wpłaty na rzecz stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.
 2. Wszelkie prace wykonane przez członków w ramach realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia są bezpłatne i członkom żadne roszczenia w zakresie wynagrodzenia  w stosunku do Stowarzyszenia nie przysługują.

ROZDZIAŁ III


WŁADZE STOWARZYSZENIA,
TRYB ICH WYŁANIANIA ORAZ KOMPETENCJE


Władze Stowarzyszenia

§ 20
Organami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Konwent
Walne Zgromadzenia Członków
§ 21
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia zawiadamiając o terminie, miejscu i porządku obrad na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem.
 4. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członów w miarę potrzeby – przy czym co najmniej raz w roku jako sprawozdawcze.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. z inicjatywy Komisji Rewizyjnej,
  3. z inicjatywy 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia wystąpienia z pisemną inicjatywą przez uprawnione podmioty. Obraduje ono wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Walne Zgromadzenie Członków jest ważne, jeżeli w I terminie weźmie w nim udział co najmniej 50% Członków.
 8. Jeżeli w I terminie nie zebrała się wymagana liczba Członków, to Walne Zgromadzenie Członków jest ważne w II ustalonym terminie przy udziale dowolnej liczby Członków.
 9. Walne Zgromadzenie Członków w II terminie odbędzie się 15 minut później od I pierwszego wyznaczonego terminu.
§ 22
 1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków tylko osobiście.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście i eksperci.
§ 23
 1. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków otwiera Prezes Zarządu lub jeden z Wiceprezesów.
 2. Walne Zgromadzenie Członków wybiera ze swojego grona przewodniczącego obrad.
 3. Uchwały podjęte na walnym Zgromadzeniu Członków podpisuje przewodniczący obrad.
 4. Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz.
Kompetencje Walnego Zebrania


§ 24
 1. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, w których niniejszy statut nie określa właściwości innych władz Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:
  1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  2. podejmowanie uchwał określających zasady gospodarki finansowej i zaciągania zobowiązań,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu,
  4. wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stowarzyszenia,
  6. ustalanie wysokości rocznych składek członkowskich i terminów ich wpłacania,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu,
  8. podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 25
 
 1. Zarząd Stowarzyszenia jest władzą wykonawczą stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z co najmniej pięciu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika. Pracami Zarządu kieruje prezes.
 3. Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 4. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni eksperci i goście.

Kompetencje Zarządu i jego prezesa
§ 26
 
 1. Zarząd wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków oraz inne zadania przewidziane w niniejszym statucie.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. bieżące realizowanie zadań statutowych Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków projektów uchwał we wszelkich sprawach, których uregulowanie uzna za potrzebne,
  4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  5. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
  6. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
  7. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
  8. powołanie Konwentu
  9. powoływanie zespołów problemowych jako organów pomocniczych także spośród osób nie będących członkiem Stowarzyszenia.

§ 27
 1. Prezes organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
 2. W przypadku nieobecności prezesa jego obowiązki określone w ust. 1 wykonują wiceprezesi.
§ 28
Prezes zatrudnia i zwalnia pracowników stowarzyszenia oraz wykonuje w stosunku do nich uprawnienia zwierzchnika służbowego.

Kompetencje konwentu


§ 29
 1. Konwent jest organem doradczym powołanym przez Zarząd spośród przedsiębiorców będących członkami Stowarzyszenia.
 2. Konwent składa się z co najmniej 12 członków Stowarzyszenia
 3. Do kompetencji Konwentu należy w szczególności:
  1. Doradzanie  zarządowi i pomoc w sprawach związanych z realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia,
  2. Zgłaszanie propozycji w sprawach członkowskich.

Komisja Rewizyjna i jej kompetencje

§ 30
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę.
 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Badanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem prawidłowości i celowości dokonywania wydatków – z prawem wglądu w księgi finansowe,
  2. Badanie sprawozdań i wniosków Zarządu,
  3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków raz w roku sprawozdania ze swojej działalności,
  4. Składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
Wybór władz Stowarzyszenia

§ 31
 1. Zarząd Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej pochodzą z wyboru. Ich kadencja trwa 5 lat.
 2. Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Stowarzyszenia w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków biorących w nim udział, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Na wniosek większości głosów Członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków głosowanie, o którym mowa w ust. 2, jest tajne.
 4. Wybór nowych władz Stowarzyszenia następuje w ciągu 3 miesięcy od upływu kadencji dotychczasowych władz. Do czasu ich wyboru funkcję władz spełniają organy dotychczasowe.
 5. W przypadku śmierci, wystąpienia lub odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie później niż na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków od wystąpienia okoliczności powodujących konieczność uzupełnienia składu tych organów. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wybrany w tym trybie pełni swoją funkcję do końca kadencji, na którą wybrany był jego poprzednik.
 6. Z ważnych powodów członek Zarządu może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków biorących w nim udział.
 7. Nie można łączyć członkostwa w organach, o których mowa w § 20 pkt. 2 i pkt 3.
Warunki ważności uchwał

§ 32
 1. Władze Stowarzyszenia wykonują swe kompetencje podejmując stosowne uchwały.
 2. Uchwały, o których mowa w pkt. 1 podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w głosowaniu jawnym – o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.
 3. Członek każdego organu ma prawo do jednego głosu, w przypadku równości głosów, głos rozstrzygający posiada przewodniczący danego organu.
 4. Uchwały w sprawach zaciągania zobowiązań finansowych podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków w głosowaniu jawnym.

§ 33
 1. Każdy organ Stowarzyszenia uchwala na swoim pierwszym posiedzeniu szczegółowy regulamin działalności.
 2. Regulamin, o którym mowa w ust 1 nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


§ 34
Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
 1. składek członkowskich,
 2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 3. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
 4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 5. ofiarności publicznej.
§ 35
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony jedynie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.

ROZDZIAŁ V

REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA

§ 36
 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest Zarząd, w imieniu którego działa samodzielnie prezes lub wiceprezes.
 2. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań finansowych wymagany jest podpis:
  1. Prezesa i kontrasygnata skarbnika lub wiceprezesa i kontrasygnata skarbnika do wartości lub kwoty 10 000,- zł.
  2. Prezesa i wiceprezesa oraz kontrasygnata skarbnika powyżej wartości lub kwoty 10 000,- zł.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

§ 37
 1. Zmiana niniejszego statutu może nastąpić na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 2. Uchwała w sprawie zmiany statutu wymaga dla swej ważności podjęcia jej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.

ROZDZIAŁ VII

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 38
 1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta na Walnym Zgromadzeniu Członków wyłącznie wtedy, gdy w tym celu zostało ono zwołane.
 2. Uchwała, o której mowa w pkt. 1 jest podejmowana większością ¾ głosów ogólnej liczby członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.
 3. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cele przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)